Friday, June 25, 2021

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 29, Issue 6, June 2021

Author(s): Jianwei Xia;Guoliang Chen;Ju H. Park;Hao Shen;Guangming Zhuang
Pages: 1325 - 1339

Author(s): M. Binu;Sunil Mathew;John N. Mordeson
Pages: 1340 - 1349

Author(s): Chi Huang;Xia Zhang;Hak-Keung Lam;Shun-Hung Tsai
Pages: 1350 - 1362

Author(s): Min Li;Peng Shi;Ming Liu;Yingchun Zhang;Shuoyu Wang
Pages: 1363 - 1374

Author(s): Jun Cheng;Yaonan Shan;Jinde Cao;Ju H. Park
Pages: 1375 - 1385

Author(s): Guillermo Badia;Carles Noguera
Pages: 1386 - 1394

Author(s): Weiping Ding;Witold Pedrycz;Isaac Triguero;Zehong Cao;Chin-Teng Lin
Pages: 1395 - 1408

Author(s): Yaoyao Tan;Kai Wang;Xiaojie Su;Fangzheng Xue;Peng Shi
Pages: 1409 - 1422

Author(s): Zhi-qiang Liu;Xue-ping Wang
Pages: 1423 - 1430

Author(s): Liang-Hsuan Chen;Sheng-Hsing Nien
Pages: 1431 - 1445

Author(s): Yuanyuan Liu;Yunwen Miao;Athanasios A. Pantelous;Jian Zhou;Ping Ji
Pages: 1446 - 1459

Author(s): Kangkang Sun;Jianbin Qiu;Hamid Reza Karimi;Yili Fu
Pages: 1460 - 1471

Author(s): Mohammad Naimi;Hooman Tahayori;Alireza Sadeghian
Pages: 1472 - 1483

Author(s): Yongming Li;Xiao Min;Shaocheng Tong
Pages: 1484 - 1495

Author(s): Tong Wang;Min Ma;Jianbin Qiu;Huijun Gao
Pages: 1496 - 1506

Author(s): Qunxian Zheng;Shengyuan Xu;Zhengqiang Zhang
Pages: 1507 - 1517

Author(s): Suhang Gu;Yusuke Nojima;Hisao Ishibuchi;Shitong Wang
Pages: 1518 - 1532

Author(s): Sakineh Yazdanparast;Timothy C. Havens;Mohsen Jamalabdollahi
Pages: 1533 - 1543

Author(s): Lei Jia;Lin Xiao;Jianhua Dai;Zhaohui Qi;Zhijun Zhang;Yongsheng Zhang
Pages: 1544 - 1555

Author(s): Chao Chen;Dongrui Wu;Jonathan M. Garibaldi;Robert I. John;Jamie Twycross;Jerry M. Mendel
Pages: 1556 - 1566

Author(s): Yin-Fang Ye;Deng-Feng Li
Pages: 1567 - 1575

Author(s): Shaocheng Tong;Kewen Li;Yongming Li
Pages: 1576 - 1589

Author(s): Eduardo S. Tognetti;Tássio M. Linhares
Pages: 1590 - 1600

Author(s): Hongjing Liang;Xiyue Guo;Yingnan Pan;Tingwen Huang
Pages: 1601 - 1614

Author(s): Nannan Rong;Zhanshan Wang
Pages: 1615 - 1628

Author(s): Liwei An;Guang-Hong Yang
Pages: 1629 - 1639

Author(s): Fang Liu;Maojie Huang;Witold Pedrycz;Hui Zhao
Pages: 1640 - 1653

Author(s): Junpeng Li;Changchun Hua;Yana Yang;Xinping Guan
Pages: 1654 - 1666

Author(s): Jian-Lan Zhou;Jin-An Chen
Pages: 1667 - 1681

Author(s): Sara de la Rosa de Sáa;María Asunción Lubiano;Beatriz Sinova;María Ángeles Gil;Peter Filzmoser
Pages: 1682 - 1694

Author(s): LeSheng Jin;Radko Mesiar;Ronald R. Yager
Pages: 1695 - 1700

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.