Saturday, January 29, 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 29, Number 12, December 2021

Author(s): Zehong Cao;Chin-Teng Lin;Yong Deng;Gerhard-Wilhelm Weber
Pages: 3577 - 3578

Author(s): Jerry M. Mendel;Piero P. Bonissone
Pages: 3579 - 3593

Author(s): Chia-Feng Juang;Chia-Wei Chang;Tzu-Hsien Hung
Pages: 3594 - 3606

Author(s): Yilin Dong;Xinde Li;Jean Dezert;Rigui Zhou;Changming Zhu;Lai Wei;Shuzhi Sam Ge
Pages: 3607 - 3619

Author(s): Wensheng Gan;Zilin Du;Weiping Ding;Chunkai Zhang;Han-Chieh Chao
Pages: 3620 - 3634

Author(s): Suyun Zhao;Zhigang Dai;Xizhao Wang;Peng Ni;Hengheng Luo;Hong Chen;Cuiping Li
Pages: 3635 - 3649

Author(s): Zhiwei Guo;Keping Yu;Alireza Jolfaei;Ali Kashif Bashir;Alaa Omran Almagrabi;Neeraj Kumar
Pages: 3650 - 3664

Author(s): Xingjuan Cai;Jiangjiang Zhang;Zhenhu Ning;Zhihua Cui;Jinjun Chen
Pages: 3665 - 3675

Author(s): Yu-Cheng Chang;Ye Shi;Anna Dostovalova;Zehong Cao;Jijoong Kim;Daniel Gibbons;Chin-Teng Lin
Pages: 3676 - 3685

Author(s): Alireza Goli;Erfan Babaee Tirkolaee;Nadi Serhan Aydın
Pages: 3686 - 3695

Author(s): Yazhou Zhang;Yaochen Liu;Qiuchi Li;Prayag Tiwari;Benyou Wang;Yuhua Li;Hari Mohan Pandey;Peng Zhang;Dawei Song
Pages: 3696 - 3710

Author(s): Fanchao Kong;Quanxin Zhu;Tingwen Huang
Pages: 3711 - 3722

Author(s): Sadegh Abbaszadeh;Eyke Hüllermeier
Pages: 3723 - 3733

Author(s): Xudong Wang;Zhongyang Fei;Jianbin Qiu;Huijun Gao
Pages: 3734 - 3742

Author(s): Rui Zhang;Xuelong Li
Pages: 3743 - 3753

Author(s): Guangming Zhuang;Wei Sun;Shun-Feng Su;Jianwei Xia
Pages: 3754 - 3768

Author(s): Kaixin Lu;Zhi Liu;Yaonan Wang;C. L. Philip Chen
Pages: 3769 - 3781

Author(s): Xiaopeng Yang
Pages: 3782 - 3793

Author(s): Min Ma;Kangkang Sun;Tong Wang;Jianbin Qiu
Pages: 3794 - 3802

Author(s): Xin Jin;Yuan-Xin Li;Shaocheng Tong
Pages: 3803 - 3811

Author(s): Xinfeng Shao;Dan Ye
Pages: 3812 - 3821

Author(s): Jiqiang Li;Guoqing Zhang;Cheng Liu;Weidong Zhang
Pages: 3822 - 3832

Author(s): Cheng-Hong Yang;Sin-Hua Moi;Ming-Feng Hou;Li-Yeh Chuang;Yu-Da Lin
Pages: 3833 - 3844

Author(s): Xiubin Zhu;Witold Pedrycz;Zhiwu Li
Pages: 3845 - 3858

Author(s): Hui Yin;Jin Huang;Ye-Hwa Chen
Pages: 3859 - 3872

Author(s): Mohit Kumar;Weiping Zhang;Matthias Weippert;Bernhard Freudenthaler
Pages: 3873 - 3886

Author(s): Cong Wang;Witold Pedrycz;ZhiWu Li;MengChu Zhou;Shuzhi Sam Ge
Pages: 3887 - 3898

Author(s): Zhongyang Fei;Shuang Shi;Choon Ki Ahn;Michael V. Basin
Pages: 3899 - 3909

Author(s): Cong Wang;Witold Pedrycz;ZhiWu Li;MengChu Zhou;Jun Zhao
Pages: 3910 - 3924

Author(s): Rongchang Li;Ying Yang
Pages: 3925 - 3935

Author(s): Guowei Dong;Hongru Ren;Deyin Yao;Hongyi Li;Renquan Lu
Pages: 3936 - 3946

Author(s): Ebrahim Navid Sadjadi
Pages: 3947 - 3952

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.