Tuesday, April 5, 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 4, April 2022

Author(s): Jing Yang, Changjing Shang, Ying Li, Fangyi Li, Liang Shen, Qiang Shen
Pages: 893 - 907

Author(s): Hongying Zhou, Hak-Keung Lam, Bo Xiao, Zhixiong Zhong
Pages: 908 - 917

Author(s): Baopeng Zhu, Yingchun Wang, Huaguang Zhang, Xiangpeng Xie
Pages: 918 - 932

Author(s): Yasaman Salmanpour, Mohammad Mehdi Arefi, Alireza Khayatian, Okyay Kaynak
Pages: 933 - 944

Author(s): Fanglai Zhu, Yuyan Tang, Zhenhua Wang
945 - 955

Author(s): Dongjiao Ge, Xiao-Jun Zeng
Pages: 956 - 967

Author(s): Jianying Xiao, Jun Cheng, Kaibo Shi, Ruimei Zhang
Pages: 968 - 977

Author(s): Li Wu, Fucai Qian, Min Wang, Ting Shang
Pages: 978 - 989

Author(s): Wei Zhang, Bao Qing Hu
Pages: 990 - 998

Author(s): Hongtao Xue, Dianyong Ding, Ziming Zhang, Meng Wu, Huaqing Wang
Pages: 999 - 1013

Author(s): Shi Li, Choon Ki Ahn, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 1014 - 1024

Author(s): Min Li, Shi Li, Choon Ki Ahn, Zhengrong Xiang
Pages: 1025 - 1035

Author(s): Jun Cheng, Yueying Wang, Ju H. Park, Jinde Cao, Kaibo Shi
Pages: 1036 - 1047

Author(s): Carmen Martinez-Cruz, Antonio J. Rueda, Mihail Popescu, James M. Keller
Pages: 1048 - 1059

Author(s): Tiago da Cruz Asmus, José Antonio Sanz, Graçaliz Pereira Dimuro, Benjamín Bedregal, Javier Fernández, Humberto Bustince
Pages: 1060 - 1072

Author(s): Jie Zhou, Witold Pedrycz, Can Gao, Zhihui Lai, Jun Wan, Zhong Ming
Pages: 1073 - 1087

Author(s): Weiping Ding, Mohamed Abdel-Basset, Hossam Hawash, Witold Pedrycz
Pages: 1088 - 1101

Author(s): Lipeng Pan, Xiaozhuan Gao, Yong Deng, Kang Hao Cheong
Pages: 1102 - 1113

Author(s): Jinlin Sun, Jianqiang Yi, Zhiqiang Pu
Pages: 1114 - 1128

Author(s): Zhenxing Zhang, Jiuxiang Dong
Pages: 1129 - 1138

Author(s): Nan Wang, Zhumu Fu, Shuzhong Song, Tong Wang
Pages: 1139 - 1148

Author(s): Zeyi Liu, Yong Deng, Ronald R. Yager
Pages: 1149 - 1163

Author(s): Yi Zhang, Zhenghong Jin, Qingling Zhang
Pages: 1164 - 1174

Author(s): Jianbin Qiu, Tong Wang, Kangkang Sun, Imre J. Rudas, Huijun Gao
Pages: 1175 - 1184

Author(s): Yunfeng Kang, Lina Yao, Hong Wang
Pages: 1185 - 1195


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.