Thursday, August 4, 2022

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 26, Issue 4

Author(s): Xinye Cai, Yushun Xiao, Zhenhua Li, Qi Sun, Hanchuan Xu, Miqing Li, Hisao Ishibuchi
Pages: 602 - 615

Author(s): Yong Zhang, Yan-Hu Wang, Dun-Wei Gong, Xiao-Yan Sun
Pages: 616 - 630

Author(s): Qiuzhen Lin, Xunfeng Wu, Lijia Ma, Jianqiang Li, Maoguo Gong, Carlos A. Coello Coello
Pages: 631 - 645

Author(s): Guohua Wu, Xupeng Wen, Ling Wang, Witold Pedrycz, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan
Pages: 646 - 660

Author(s): Andrew Lensen, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 661 - 675

Author(s): Meiji Cui, Li Li, Mengchu Zhou, Abdullah Abusorrah
Pages: 676 - 68

Author(s): Dejun Xu, Min Jiang, Weizhen Hu, Shaozi Li, Renhu Pan, Gary G. Yen
Pages: 690 - 703

Author(s): Wenxing Lan, Ziyuan Ye, Peijun Ruan, Jialin Liu, Peng Yang, Xin Yao
Pages: 704 - 718

Author(s): Jian-Yu Li, Zhi-Hui Zhan, Kay Chen Tan, Jun Zhang
Pages: 719 - 734

Author(s): Hengzhe Zhang, Aimin Zhou, Hu Zhang
Pages: 735 - 749

Author(s): Weiyu Chen, Hisao Ishibuchi, Ke Shang
Pages: 750 - 764

Author(s): Mazhar Ansari Ardeh, Yi Mei, Mengjie Zhang
Pages: 765 - 779

Author(s): Yong Wang, Jianqing Lin, Jiao Liu, Guangyong Sun, Tong Pang
Pages: 780 - 792

Author(s): Andrew E. Blanchard, Mayanka Chandra Shekar, Shang Gao, John Gounley, Isaac Lyngaas, Jens Glaser, Debsindhu Bhowmik
Pages: 793 - 799

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.