Thursday, July 6, 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 7

Author(s): Jingwei Chen, Jianyong Zhu, Hongyun Jiang, Hui Yang, Feiping Nie
Pages: 2099 - 2111

Author(s): Wentao Li, Shichao Zhai, Weihua Xu, Witold Pedrycz, Yuhua Qian, Weiping Ding, Tao Zhan
Pages: 2112 - 2126

Author(s): Xiangwei Bu, Baoxu Jiang, Humin Lei
Pages: 2127 - 2139

Author(s): Fan-Yong Meng, Witold Pedrycz, Zai-Wu Gong, Chun-Qiao Tan
Pages: 2140 - 2152

Author(s): Sensen Song, Zhenhong Jia, Jie Yang, Nikola Kasabov
Pages: 2153 - 2166

Author(s): Guangdong Xue, Qin Chang, Jian Wang, Kai Zhang, Nikhil Ranjan Pal
Pages: 2167 - 2181

Author(s): Xuyang Guo, Zhuping Wang, Changzhu Zhang, Hao Zhang, Chao Huang
Pages: 2182 - 2196

Author(s): Jingzhe Lei, Chunyan Ling, Min Xie, Way Kuo
Pages: 2197 - 2209

Author(s): Heng Xia, Jian Tang, Wen Yu, Canlin Cui, Junfei Qiao
Pages: 2210 - 2224

Author(s): Chia-Feng Juang, Guan-Ren Pan, Wei-Chang Huang, Chih-Yu Wen, Ming-Feng Wu
Pages: 2225 - 2237

Author(s): Mikel Ferrero-Jaurrieta, Zdenko Takáč, Javier Fernández, Ľubomíra Horanská, Graçaliz Pereira Dimuro, Susana Montes, Irene Díaz, Humberto Bustince
Pages: 2238 - 2250

Author(s): Hamed Rafiei, Mohammad-R. Akbarzadeh-T.
Pages: 2251 - 2263

Author(s): Fei Ding, Hongyang Shan, Xu Han, Chao Jiang, Chen Peng, Jie Liu
Pages: 2264 - 2276

Author(s): Lin Sun, Tianxiang Wang, Weiping Ding, Jiucheng Xu
Pages: 2277 - 2291

Author(s): Shuzong Xie, Qiang Chen, Qinmin Yang
Pages: 2292 - 2304

Author(s): Erhao Zhou, Chi Man Vong, Yusuke Nojima, Shitong Wang
Pages: 2305 - 2319

Author(s): Juan Carlos Figueroa-García, Jennifer Soraya Ramos-Cuesta, Germán Hernández-Pérez
Pages: 2320 - 2330

Author(s): Lixue Wang, Min Wang, Wenchao Meng
Pages: 2331 - 2344

Author(s): József Dombi, Abrar Hussain
Pages: 2345 - 2359

Author(s): Teng-Fei Li, Xiao-Heng Chang, Ju H. Park
Pages: 2360 - 2374

Author(s): Xiaoqian Ren, Zhijun Li, MengChu Zhou, Yingbai Hu
Pages: 2375 - 2388

Author(s): Guangtao Ran, Zhan Shu, Hak-Keung Lam, Jian Liu, Chuanjiang Li
Pages: 2389 - 2400

Author(s): Qing Hu, Bing Zheng
Pages: 2401 - 2411

Author(s): Jing Zhao, Jincan Liu, Pak Kin Wong, Zhongchao Liang, Zhengchao Xie, Jing Na
Pages: 2412 - 2424

Author(s): Yasuo Narukawa, Vicenç Torra
Pages: 2425 - 2434

Author(s): Qin Ran, Xiangrui Chao, Francisco Javier Cabrerizo, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 2435 - 2449

Author(s): Sha Qiao, Ping Zhu, Jun-e Feng
Pages: 2450 - 2463

Author(s): Xuewen Xia, Haojie Song, Yinglong Zhang, Ling Gui, Xing Xu, Kangshun Li, Yuanxiang Li
Pages: 2464 - 2478

Author(s): Hanyu E, Ye Cui, Witold Pedrycz, Zhiwu Li
Pages: 2479 - 2486

Author(s): Zongcheng Liu, Hanqiao Huang, Ju H. Park, Jiangshuai Huang, Xin Wang, Maolong Lv
Pages: 2487 - 2494

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.