Thursday, February 15, 2024

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 5, Issue 2, February 2024

Author(s): Wenhao Hu,Yingying Liu, Xuanyu Chen, Wenhao Chai, Hangyue Chen, Hongwei Wang, Gaoang Wang
Pages: 459 - 479

Author(s): Ali Alnoman
Pages: 480 - 489

Author(s): Shreyas J. Upasane, Hani Hagras, Mohammad Hossein Anisi, Stuart Savill, Ian Taylor, Kostas Manousakis
Pages: 490 - 504

Author(s): Naiqi Li, Zhikang Xia, Yiming Li, Ercan E. Kuruoğlu, Yong Jiang, Shu-Tao Xia
Pages: 505 - 515

Author(s): Qirui Hua, Martin Hedegaard Nielsen, Zeliang An, Jian Ren, Rafal Wisniewski, Søren Kold, Ole Rahbek, Ming Shen
Pages: 516 - 529

Author(s): Liang Huang, Senjie Liang, Feiyang Ye, Nan Gao
Pages: 530 - 540

Author(s): C. Nandhini, M. Brindha
Pages: 541 - 555

Author(s): Rajath C Aralikatti, S. J. Pawan, Jeny Rajan
Pages: 556 - 565

Author(s): Sachini Piyoni Ekanayake, Daphney-Stavroula Zois
Pages: 566 - 577

Author(s): Honggui Han, Meiting Sun, Fangyu Li
Pages: 578 - 589

Author(s): Junmin Liu, Yicheng Wang, Jing Ma, Di Han, Yifan Huang
Pages: 590 - 601

Author(s): Elijah D. Bolluyt, Cristina Comaniciu
Pages: 602 - 612

Author(s): Wei-Jong Yang, Wan-Nung Tsung, Pau-Choo Chung
Pages: 613 - 623

Author(s): Shiwen Ni, Hung-Yu Kao
Pages: 624 - 633

Author(s): Joshua Dean Ellis, Razib Iqbal, Keiichi Yoshimatsu
Pages: 634 - 646

Author(s): Jiao Tian, Pei-Wei Tsai, Kai Zhang, Xinyi Cai, Hongwang Xiao, Ke Yu, Wenyu Zhao, Jinjun Chen
Pages: 647 - 660

Author(s): Lingquan Zeng, Zhiqiang Ge
Pages: 661 - 671

Author(s): Priyesh Ranjan, Pritam Khan, Sudhir Kumar, Sajal K. Das
Pages: 672 - 683

Author(s): Sizhe Chen, Zhehao Huang, Qinghua Tao, Xiaolin Huang
Pages: 684 - 697

Author(s): H Pallab Jyoti Dutta, M. K. Bhuyan, Debanga Raj Neog, Karl F. MacDorman, R. H. Laskar
Pages: 698 - 708

Author(s): Yingchao Huang, Abdul Bais, Amina E. Hussein
Pages: 709 - 723

Author(s): Jiusheng Chen, Chengyuan Fang, Xiaoyu Zhang, Jun Wu, Runxia Guo
Pages: 724 - 736

Author(s): Chuanyan Zhou, Jie Ma, Fan Li, Yongming Li, Pin Wang
Pages: 737 - 750

Author(s): Yongxin Kang, Enmin Zhao, Yifan Zang, Lijuan Li, Kai Li, Pin Tao, Junliang Xing
Pages: 751 - 762

Author(s): Wenting Qi, Charalampos Chelmis
Pages: 763 - 775

Author(s): Debasmit Roy, Rishav Pramanik, Ram Sarkar
Pages: 776 - 785

Author(s): Syed Aamir Ali Shah, Abdul Bais, Lei Zhang
Pages: 786 - 800

Author(s): Tao Jiang, Xiaojie Su, Jiangshuai Huang, Zhenshan Bing, Alois Knoll
Pages: 801 - 813

Author(s): Wenjian Luo, Licai Zhang, Yulin Wu, Chuanyi Liu, Peiyi Han, Rongfei Zhuang
Pages: 814 - 826

Author(s): Amitangshu Mukherjee, Isha Garg, Kaushik Roy
Pages: 827 - 838

Author(s): Md Moniruzzaman, Abdulsalam Yassine, Rachid Benlamri
Pages: 839 - 853

Author(s): Wenzhe Guo, Mohammed E. Fouda, Ahmed M. Eltawil, Khaled Nabil Salama
Pages: 854 - 867

Author(s): Ziqiang He, Shaohua Wan, Marco Zappatore, Hu Lu
Pages: 868 - 881

Author(s): Shujin Qin, Shancheng Zhang, Jiacun Wang, Shixin Liu, Xiwang Guo, Liang Qi
Pages: 882 - 894

Author(s): Leyao Wang, Prayag Tiwari, Yijie Ding, Fei Guo
Pages: 895 - 903

Author(s): Sinnu Susan Thomas, Guillaume Lamine, Jacopo Palandri, Mohsen Lakehal-ayat, Punarjay Chakravarty, Friedrich Wolf-Monheim, Matthew B. Blaschko
Pages: 904 - 915

Author(s): Hongjing Liang, Zhenyu Chang, Yingnan Pan
Pages: 916 - 924

Author(s): Yuwei Sun, Hideya Ochiai, Jun Sakuma
Pages: 925 - 939

Author(s): Ashish Verma, Debashis Sen
Pages: 940 - 955

Author(s): Thomas Truong, Svetlana Yanushkevich
Pages: 956 - 961

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.