Thursday, February 1, 2024

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 28, Issue 1, February 2024

Author(s): Bach Hoai Nguyen, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 2 - 16

Author(s): Kai Zhang, Zhiwei Xu, Gary G. Yen, Ling Zhang
Pages: 17 - 31

Author(s): Abhishek Kumar, Swagatam Das, Rammohan Mallipeddi
Pages: 32 - 46

Author(s): Cheng He, Ran Cheng, Lianghao Li, Kay Chen Tan, Yaochu Jin
Pages: 47 - 61

Author(s): Yue Wu, Hangqi Ding, Maoguo Gong, A. K. Qin, Wenping Ma, Qiguang Miao, Kay Chen Tan
Pages: 62 - 76

Author(s): Fei Ming, Wenyin Gong, Ling Wang, Liang Gao
Pages: 77 - 89

Author(s): Huixin Ma, Kai Wu, Handing Wang, Jing Liu
Pages: 90 - 104

Author(s): Ke Shang, Tianye Shu, Hisao Ishibuchi
Pages: 105 - 116

Author(s): Ik Soo Lim, Naoki Masuda
Pages: 117 - 131

Author(s): Shulei Liu, Handing Wang, Wen Yao, Wei Peng
Pages: 132 - 146

Author(s): Fangfang Zhang, Yi Mei, Su Nguyen, Mengjie Zhang
Pages: 147 - 167

Author(s): Zhifang Wei, Weifeng Gao, Maoguo Gong, Gary G. Yen
Pages: 168 - 177

Author(s): Honggui Han, Xing Bai, Ying Hou, Junfei Qiao
Pages: 178 - 192

Author(s): Mingcheng Zuo, Dunwei Gong, Yan Wang, Xianming Ye, Bo Zeng, Fanlin Meng
Pages: 193 - 207

Author(s): Chao Wang, Licheng Jiao, Jiaxuan Zhao, Lingling Li, Xu Liu, Fang Liu, Shuyuan Yang
Pages: 208 - 222

Author(s): Abhiroop Ghosh, Kalyanmoy Deb, Erik Goodman, Ronald Averill
Pages: 223 - 237

Author(s): Yaru Hu, Jinhua Zheng, Shouyong Jiang, Shengxiang Yang, Juan Zou, Rui Wang
Pages: 238 - 251

Author(s): Kalyanmoy Deb, Claudio Lucio do Val Lopes, Flávio Vinícius Cruzeiro Martins, Elizabeth Fialho Wanner
Pages: 252 - 266

Author(s): Juan Zou, Ruiqing Sun, Yuan Liu, Yaru Hu, Shengxiang Yang, Jinhua Zheng, Ke Li
Pages: 267 - 280


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.