Friday, February 9, 2024

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 32, Issue 2

Author(s): Lei Yang, Shilin Wang, Alan Wee-Chung Liew
Pages: 349 - 359

Author(s): Kewen Li, Yongming Li
Pages: 360 - 372

Author(s): Zicheng Zhu, Jun Ma, Hao Sun, Wenxin Wang, Han Zhao, Tong Heng Lee
Pages: 373 - 387

Author(s): Jiayue Sun, Yuqing Yan, Shuhang Yu
Pages: 388 - 397

Author(s): Tianlun Zhang, Xizhao Wang
Pages: 398 - 408

Author(s): Xiaomei Wang, Ben Niu, Xudong Zhao, Guangdeng Zong, Tingting Cheng, Bin Li
Pages: 409 - 419

Author(s): Peng Wan, Yufeng Zhou
Pages: 420 - 434

Author(s): Hao Ji, Li Yan, Zongmin Ma
Pages: 435 - 444

Author(s): Wen Qin, Xin Luo
Pages: 445 - 459

Author(s): Zhaoliang Sheng, Shengyuan Xu
Pages: 460 - 469

Author(s): Yana Yang, Huixin Jiang, Changchun Hua, Junpeng Li
Pages: 470 - 482

Author(s): Hongtan Yang, Zhaohong Deng, Wei Zhang, Qunzhuo Wu, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 483 - 497

Author(s): Tao Wu, Jinde Cao, Ju H. Park, Kaibo Shi, Lianglin Xiong, Tingwen Huang
Pages: 498 - 509

Author(s): Huchang Liao, Xiaowan Jin, Zeshui Xu, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 510 - 523

Author(s): Hong-Gui Han, Cheng-Cheng Feng, Hao-Yuan Sun, Jun-Fei Qiao
Pages: 524 - 535

Author(s): Hao-Yang Zhu, Yuan-Xin Li, Shaocheng Tong
Pages: 536 - 546

Author(s): Yuanbo Su, Qihe Shan, Tieshan Li, C. L. Philip Chen
Pages: 547 - 561

Author(s): Yi Shui, Lu Dong, Ya Zhang, Changyin Sun
Pages: 562 - 573

Author(s): Xuejiao Li, Lijun Long
Pages: 574 - 585

Author(s): Shuqing Gong, Zhenyuan Guo, Shiqin Ou, Shiping Wen, Tingwen Huang
Pages: 586 - 594

Author(s): Likui Wang, Yinghong Zhao, Xiangpeng Xie, Hak-Keung Lam
Pages: 595 - 606

Author(s): Ronghao Zhang, Shi Li, Choon Ki Ahn, Mohammed Chadli
Pages: 607 - 620

Author(s): Yunge Liu, Ziye Zhang, Xianghua Wang, Zhen Wang, Chong Lin
Pages: 621 - 633

Author(s): Qian Wang, Yongping Pan, Jinde Cao, Heng Liu
Pages: 634 - 648

Author(s): Yanqi Zhang, Xin Wang, Zhenlei Wang
Pages: 649 - 659

Author(s): Ming-Yang Qiao, Xiao-Heng Chang
Pages: 660 - 670

Author(s): Shuai Sui, Ziqi Bai, Shaocheng Tong, C. L. Philip Chen
Pages: 671 - 682

Author(s): Jun-Wei Wang, Yong-Hang Wei, Peng Shi
Pages: 683 - 696


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.