Friday, May 6, 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 5, May 2022

Author(s): Lin Sun, Tengyu Yin, Weiping Ding, Yuhua Qian, Jiucheng Xu
Pages: 1197 - 1211

Author(s): Chong Shen, Yi Shi, Fu-Gui Shi, Hadrian Andradi
Pages: 1212 - 1223

Author(s): Zhengwei Ruan, Qinmin Yang, Shuzhi Sam Ge, Youxian Sun
Pages: 1224 - 1238

Author(s): Andrea Mesiarová-Zemánková
Pages: 1239 - 1247

Author(s): Yi Wen Kerk, Kai Meng Tay, Chee Peng Lim
Pages: 1248 - 1259

Author(s): Sahar Cherif, Nesrine Baklouti, Hani Hagras, Adel M. Alimi
Pages: 1260 - 1271

Author(s): Dongkyoung Chwa
Pages: 1272 - 1286

Author(s): Qi Sun, Jian Wu, Francisco Chiclana, Hamido Fujita, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 1287 - 1301

Author(s): Ying Wu, Hui Ma, Mou Chen, Hongyi Li
Pages: 1302 - 1312

Author(s): Xiaozhuan Gao, Lipeng Pan, Yong Deng
Pages: 1313 - 1327

Author(s): Qiong Chen, Mengxing Huang, Hao Wang, Guangquan Xu
Pages: 1328 - 1342

Author(s): Wen-Huang Li, Feng Qin
Pages: 1343 - 1356

Author(s): Josephine Bernadette M. Benjamin, Miin-Shen Yang
Pages: 1357 - 1370

Author(s): Yao Wen, Chunting Jiao, Xiaojie Su, Peng Shi
Pages: 1371 - 1381

Author(s): Boris Yatsalo, Alexander Korobov, Alexander Radaev, Jindong Qin, Luis Martínez
Pages: 1382 - 1395

Author(s): Daiwei Li, Haiqing Zhang, Tianrui Li, Abdelaziz Bouras, Xi Yu, Tao Wang
Pages: 1396 - 1408

Author(s): Prakash Mani, Young Hoon Joo
Pages: 1409 - 1420

Author(s): Yinglong Li, Weiru Liu, Yihua Zhu, Hong Chen, Hongbing Cheng, Tieming Chen, Ping Hu, Ruohong Huan
Pages: 1421 - 1435

Author(s): Zhengqiu Zhang, Jinde Cao
Pages: 1436 - 1446

Author(s): Zi-Peng Wang, Huai-Ning Wu, Tingwen Huang
Pages: 1447 - 1459

Author(s): Xubin Ping, Junying Yao, Baocang Ding, Peng Wang, Zhiwu Li
Pages: 1460 - 1474

Author(s): Hai Wang, Huchang Liao, Zeshui Xu
Pages: 1475 - 1485

Author(s): Jun Wang, Zhuangzhuang Zhao, Zhaohong Deng, Kup-Sze Choi, Lejun Gong, Jun Shi, Shitong Wang
Pages: 1486 - 1500


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.