Wednesday, June 7, 2023

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 7, Issue 3, June 2023

Author(s): Abdulrahman Takiddin;Rachad Atat;Muhammad Ismail;Osman Boyaci;Katherine R. Davis;Erchin Serpedin
Pages: 618 - 630

Author(s): Qian Jiang;Xin Jin;Xiaohui Cui;Shaowen Yao;Keqin Li;Wei Zhou
Pages: 631 - 647

Author(s): Shunxiang Yang;Cheng Lian;Zhigang Zeng;Bingrong Xu;Junbin Zang;Zhidong Zhang
Pages: 648 - 660

Author(s): Reem E. Mohamed;Robert Hunjet;Saber Elsayed;Hussein Abbass
Pages: 661 - 683

Author(s): Zi-Jia Wang;Zhi-Hui Zhan;Yun Li;Sam Kwong;Sang-Woon Jeon;Jun Zhang
Pages: 684 - 699

Author(s): Zhigang Liu;Yugen Yi;Xin Luo
Pages: 700 - 714

Author(s): Yuanchao Liu;Jianchang Liu;Yaochu Jin;Fei Li;Tianzi Zheng
Pages: 715 - 730

Author(s): Manon Dampfhoffer;Thomas Mesquida;Alexandre Valentian;Lorena Anghel
Pages: 731 - 741

Author(s): Hai Wang;Yansong Xu;Zining Wang;Yingfeng Cai;Long Chen;Yicheng Li
Pages: 742 - 752

Author(s): Yao Hu;Xiaoyan Sun;Ye Tian;Linqi Song;Kay Chen Tan
Pages: 753 - 767

Author(s): Yupeng Wu;Cheng Lian;Zhigang Zeng;Bingrong Xu;Yixin Su
Pages: 768 - 779

Author(s): Zhenhua Li;Huilin Cheng;Xinye Cai;Jun Zhao;Qingfu Zhang
Pages: 780 - 790

Author(s): Rui He;Shengcai Liu;Shan He;Ke Tang
Pages: 791 - 804

Author(s): Chenru Jiang;Kaizhu Huang;Shufei Zhang;Xinheng Wang;Jimin Xiao;Zhenxing Niu;Amir Hussain
Pages: 805 - 817

Author(s): Ahsan Adeel;Adewale Adetomi;Khubaib Ahmed;Amir Hussain;Tughrul Arslan;W. A. Phillips
Pages: 818 - 828

Author(s): Shangshang Yang;Haoyu Wei;Haiping Ma;Ye Tian;Xingyi Zhang;Yunbo Cao;Yaochu Jin
Pages: 829 - 844

Author(s): Jie Du;Kai Guan;Yanhong Zhou;Yuanman Li;Tianfu Wang
Pages: 845 - 857

Author(s): Junlan Dong;Jinghui Zhong;Wei-Neng Chen;Jun Zhang
Pages: 858 - 871

Author(s): Haotian Zhang;Jianyong Sun;Kay Chen Tan;Zongben Xu
Pages: 872 - 886

Author(s): Qi Zhu;Yuze Zhou;Yuan Yao;Liang Sun;Feng Shi;Wei Shao;Daoqiang Zhang;Dinggang Shen
Pages: 887 - 899

Author(s): Qian Wang;Jinde Cao;Heng Liu
Pages: 900 - 911

Author(s): Tianle Zhang;Zhen Liu;Zhiqiang Pu;Jianqiang Yi
Pages: 912 - 930

Author(s): Gongqing Wu;Zhenya Lu;Xingrui Zhuo;Xianyu Bao;Xindong Wu
Pages: 931 - 941

Author(s): Shibu Kumar K. B.;Philip Samuel
Pages: 942 - 956

Author(s): Mohammad Al-Quraan;Lina Mohjazi;Lina Bariah;Anthony Centeno;Ahmed Zoha;Kamran Arshad;Khaled Assaleh;Sami Muhaidat;Mérouane Debbah;Muhammad Ali Imran
Pages: 957 - 979


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.