Thursday, June 8, 2023

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 27, Issue 3, June 2023

Author(s): Xingyi Zhang, Ran Cheng, Yaochu Jin, Bernhard Sendhoff
Pages: 398 - 400

Author(s): Songbai Liu, Qiuzhen Lin, Ka-Chun Wong, Qing Li, Kay Chen Tan
Pages: 401 - 415

Author(s): Xiangjuan Yao, Qian Zhao, Dunwei Gong, Song Zhu
Pages: 416 - 429

Author(s): Xuan He, Quan-Ke Pan, Liang Gao, Ling Wang, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan
Pages: 430 - 444

Author(s): Xu Yang, Juan Zou, Shengxiang Yang, Jinhua Zheng, Yuan Liu
Pages: 445 - 459

Author(s): Qinglan Fan, Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 460 - 474

Author(s): An Chen, Zhigang Ren, Wenhua Guo, Yongsheng Liang, Zuren Feng
Pages: 475 - 489

Author(s): Chen Wang, Hui Ma, Gang Chen, Sven Hartmann
Pages: 490 - 504

Author(s): Kalyanmoy Deb, Zhichao Lu, Ian Kropp, J. Sebastian Hernandez-Suarez, Rayan Hussein, Steven Miller, A. Pouyan Nejadhashemi
Pages: 505 - 519

Author(s): Angus Kenny, Tapabrata Ray, Hemant Kumar Singh
Pages: 520 - 534

Author(s): Ahmed Awad, Amjad Hawash, Baker Abdalhaq
Pages: 535 - 549

Author(s): Richard Arnoud Schoonhoven, Ben van Werkhoven, Kees Joost Batenburg
Pages: 550 - 564

Author(s): Thang Le-Duc, Quoc-Hung Nguyen, Jaehong Lee, H. Nguyen-Xuan
Pages: 565 - 579

Author(s): Yuanhang Wang, Tianxian Zhang, Lingjiang Kong, Zhijie Ma
Pages: 580 - 594

Author(s): Xianfang Song, Yong Zhang, Dunwei Gong, Hui Liu, Wanqiu Zhang
Pages: 595 - 609

Author(s): Rui Li, Wenyin Gong, Chao Lu, Ling Wang
Pages: 610 - 620

Author(s): Yi Mei, Qi Chen, Andrew Lensen, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 621 - 641

Author(s): Kangjia Qiao, Kunjie Yu, Boyang Qu, Jing Liang, Hui Song, Caitong Yue, Hongyu Lin, Kay Chen Tan
Pages: 642 - 656

Author(s): Danial Yazdani, Donya Yazdani, J├╝rgen Branke, Mohammad Nabi Omidvar, Amir Hossein Gandomi, Xin Yao
Pages: 657 - 670

Author(s): Feng-Feng Wei, Wei-Neng Chen, Qing Li, Sang-Woon Jeon, Jun Zhang
Pages: 671 - 685

Author(s): Yapei Wu, Xingguang Peng, Handing Wang, Yaochu Jin, Demin Xu
Pages: 686 - 700

Author(s): Grasiele Regina Duarte, Beatriz Souza Leite Pires de Lima, Afonso Celso de Castro Lemonge
Pages: 701 - 715

Author(s): Huixiang Zhen, Wenyin Gong, Ling Wang
Pages: 716 - 727

Author(s): Chao Lyu, Yuhui Shi, Lijun Sun, Chin-Teng Lin
Pages: 728 - 742

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.