Thursday, July 1, 2021

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 25, Number 3, June 2021.

Author(s): Ye Tian;Ruchen Liu;Xingyi Zhang;Haiping Ma;Kay Chen Tan;Yaochu Jin
Pages: 405 - 418

Author(s): Shuai Wang;Jing Liu;Yaochu Jin
Pages: 419 - 432

Author(s): Qi Chen;Bing Xue;Mengjie Zhang
Pages: 433 - 447

Author(s): Cheng He;Ran Cheng;Ye Tian;Xingyi Zhang;Kay Chen Tan;Yaochu Jin
Pages: 448 - 462

Author(s): Ali Ahrari;Saber Elsayed;Ruhul Sarker;Daryl Essam;Carlos A. Coello Coello
Pages: 463 - 477

Author(s): Sheng-Hao Wu;Zhi-Hui Zhan;Jun Zhang
Pages: 478 - 491

Author(s): Su Nguyen;Dhananjay Thiruvady;Mengjie Zhang;Kay Chen Tan
Pages: 492 - 507

Author(s): Qingqi Long;Xiaoying Tao;Ying Shi;Shuzhu Zhang
Pages: 508 - 523

Author(s): Yanan Sun;Xian Sun;Yuhan Fang;Gary G. Yen;Yuqiao Liu
Pages: 524 - 536

Author(s): Zhaopin Su;Guofu Zhang;Feng Yue;Dezhi Zhan;Miqing Li;Bin Li;Xin Yao
Pages: 537 - 551

Author(s): Fangfang Zhang;Yi Mei;Su Nguyen;Mengjie Zhang
Pages: 552 - 566

Author(s): Lei Zhou;Liang Feng;Abhishek Gupta;Yew-Soon Ong
Pages: 567 - 581

Author(s): Liang Xi;Rui-Dong Wang;Zhi-Yu Yao;Feng-Bin Zhang
Pages: 582 - 594

Author(s): Ke Tang;Shengcai Liu;Peng Yang;Xin Yao
Pages: 595 - 607

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.