Friday, August 27, 2021

IEEE Transactions on Evolutionary Computation; Volume 25, Number 4, August 2021

Author(s): Danial Yazdani; Ran Cheng; Donya Yazdani; Jürgen Branke; Yaochu Jin; Xin Yao
Pages: 609-629

Author(s): Danial Yazdani; Ran Cheng; Donya Yazdani; Jürgen Branke; Yaochu Jin; Xin Yao 
Pages: 630-650

Author(s): Fangfang Zhang; Yi Mei; Su Nguyen; Mengjie Zhang; Kay Chen Tan
Pages: 651-665

Author(s): Jianyong Sun; Xin Liu; Thomas Bäck; Zongben Xu
Pages: 666-680

Author(s): Jesús Guillermo Falcón-Cardona; Hisao Ishibuchi; Carlos A. Coello Coello; Michael Emmerich
Pages: 681-695

Author(s): Weijie Zheng; Huanhuan Chen; Xin Yao 
Pages: 696-709

Author(s): Jiajun Zhou; Liang Gao; Xinyu Li
Pages: 710-723

Author(s): Shufen Qin; Chaoli Sun; Yaochu Jin; Ying Tan; Jonathan Fieldsend
Pages: 724-738

Author(s): Mengjun Ming; Anupam Trivedi; Rui Wang; Dipti Srinivasan; Tao Zhang
Pages: 739-753

Author(s): Kai Zhang; Chaonan Shen; Gary G. Yen; Zhiwei Xu; Juanjuan He
Pages: 754-768
 
Author(s): Genghui Li; Qingfu Zhang
Pages: 769-778

Author(s): Jun-Rong Jian; Zong-Gan Chen; Zhi-Hui Zhan; Jun Zhang
Pages: 779-793
 
Author(s): Xinfang Ji; Yong Zhang; Dunwei Gong; Xiaoyan Sun
Pages: 794-808

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.