Friday, December 24, 2021

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 29, Number 11, November 2021

Author(s): Fang-Qi Li;Shi-Lin Wang;Alan Wee-Chung Liew;Weiping Ding;Gong-Shen Liu
Pages: 3205 - 3218

Author(s): Anjin Liu;Jie Lu;Guangquan Zhang
Pages: 3219 - 3233

Author(s): Jun-qing Li;Zheng-min Liu;Chengdong Li;Zhi-xin Zheng
Pages: 3234 - 3248

Author(s): Himanshu Mittal;Mukesh Saraswat
Pages: 3249 - 3258

Author(s): Fuyuan Xiao
Pages: 3259 - 3269

Author(s): Bowen Zhang;Cong-Cong Li;Yucheng Dong;Witold Pedrycz
Pages: 3270 - 3279

Author(s): Zhiyong Bao;Xiaomiao Li;Hak-Keung Lam;Yong Peng;Fucai Liu
Pages: 3280 - 3292

Author(s): Congcong Zhang;Sung-Kwun Oh;Zunwei Fu;Witold Pedrycz
Pages: 3293 - 3307

Author(s): Feng Liu;Guangquan Zhang;Jie Lu
Pages: 3308 - 3322

Author(s): Pasquale D’Alterio;Jonathan M. Garibaldi;Robert I. John;Christian Wagner
Pages: 3323 - 3333

Author(s): Reda Boukezzoula;Luc Jaulin;Benoit Desrochers;Didier Coquin
Pages: 3334 - 3348

Author(s): Zheng You;Huaicheng Yan;Hao Zhang;Shiming Chen;Meng Wang
Pages: 3349 - 3359

Author(s): Jianbin Qiu;Wenqiang Ji;Hak-Keung Lam;Meng Wang
Pages: 3360 - 3373

Author(s): Jianjun Qiu;Guanrong Li;Xiaopeng Yang
Pages: 3374 - 3388

Author(s): Yan Wei;Yueying Wang;Choon Ki Ahn;Dengping Duan
Pages: 3389 - 3400

Author(s): Xiang-Gui Guo;Xiao Fan;Jian-Liang Wang;Ju H. Park
Pages: 3401 - 3414

Author(s): Zhiqiang Li;Qing Li;Da-Wei Ding;Xinmiao Sun
Pages: 3415 - 3427

Author(s): Kewen Li;Yongming Li;Guangdeng Zong
Pages: 3428 - 3440

Author(s): Bin Qin;Yusuke Nojima;Hisao Ishibuchi;Shitong Wang
Pages: 3441 - 3455

Author(s): Bowen Zhang;Witold Pedrycz;Xianmin Wang;Adam Gacek
Pages: 3456 - 3469

Author(s): Jie Zhao;Yong Deng
Pages: 3470 - 3480

Author(s): Dimitrios E. Diamantis;Dimitris K. Iakovidis
Pages: 3481 - 3488

Author(s): You Cao;Zhijie Zhou;Changhua Hu;Wei He;Shuaiwen Tang
Pages: 3489 - 3503

Author(s): Yinghua Shen;Witold Pedrycz;Xuyang Jing;Adam Gacek;Xianmin Wang;Bingsheng Liu
Pages: 3504 - 3518

Author(s): Jie Han;Chunhua Yang;Cheng-Chew Lim;Xiaojun Zhou;Peng Shi
Pages: 3519 - 3531

Author(s): Xingli Wu;Huchang Liao;Witold Pedrycz
Pages: 3532 - 3545

Author(s): Juan Fernández-Sánchez;José Juan Quesada-Molina;Manuel Úbeda-Flores
Pages: 3546 - 3551

Author(s): Wen Kang;Zhiji Han;Zhijie Liu;Bao-Zhu Guo
Pages: 3552 - 3560

Author(s): Hao Wang;Yunfeng Kang;Lina Yao;Hong Wang;Zhiwei Gao
Pages: 3561 - 3569

Author(s): Witold Pedrycz;Adam Gacek;Xianmin Wang
Pages: 3570 - 3575


 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.