Saturday, March 19, 2022

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 14, Issue 1

Author(s): Huajin Tang
Pages: 2 - 3

Author(s): Dongrui Wu, Yifan Xu, Bao-Liang Lu
Pages: 4 - 19

Author(s): Faten Khemakhem, Hamdi Ellouzi, Hela Ltifi, Mounir Ben Ayed
Pages: 20 - 34

Author(s): Ke Wang, Sai Ma, Junlan Chen, Fan Ren, Jianbo Lu
Pages: 35 - 49

Author(s): Mehrin Kiani, Javier Andreu-Perez, Hani Hagras, Elpiniki I. Papageorgiou, Mukesh Prasad, Chin-Teng Lin
Pages: 50 - 63

Author(s): Yanming Hu, Decai Li, Yuqing He, Jianda Han
Pages: 64 - 74

Author(s): Kristsana Seepanomwan, Daniele Caligiore, Kevin J. O’Regan, Gianluca Baldassarre
Pages: 75 - 89

Author(s): Jan Tekülve, Gregor Schöner
Pages: 90 - 101

Author(s): Dayu Tan, Weimin Zhong, Xin Peng, Qiang Wang, Vladimir Mahalec
Pages: 102 - 115

Author(s): Edmond Q. Wu, Xian-Yong Peng, Sheng-Di Chen, Xiao-Yan Zhao, Zhi-Ri Tang
Pages: 116 - 125

Author(s): Junyan Hu, Ali Emre Turgut, Tomáš Krajník, Barry Lennox, Farshad Arvin
Pages: 126 - 135

Author(s): Gaurav Jain, Shivang Chopra, Suransh Chopra, Anil Singh Parihar
Pages: 136 - 145

Author(s): Mauro Nascimben, Yu-Kai Wang, Jung-Tai King, Tzyy-Ping Jung, Jonathan Touryan, Brent J. Lance, Chin-Teng Lin
Pages: 146 - 155

Author(s): Liting Wang, Xintao Hu, Huan Liu, Shijie Zhao, Lei Guo, Junwei Han, Tianming Liu
Pages: 156 - 163

Author(s): Michael Winter, Rüdiger Pryss, Thomas Probst, Julia Baß, Manfred Reichert
Pages: 164 - 180

Author(s): Luyao Wang, Jian Zhang, Tiantian Liu, Duanduan Chen, Dikun Yang, Ritsu Go, Jinglong Wu, Tianyi Yan
Pages: 181 - 188

Author(s): Hideaki Itoh, Hidehiko Nakano, Ryota Tokushima, Hisao Fukumoto, Hiroshi Wakuya
Pages: 189 - 204

Author(s): Xiyue Wang, Sen Yang, Jun Lan, Yuqi Fang, Jianhui He, Minghui Wang, Jing Zhang, Xiao Han
Pages: 205 - 218

Author(s): Dongshu Wang, Shuli Chen, Yuhang Hu, Lei Liu, Heshan Wang
Pages: 219 - 233

Author(s): Yi Fan, Xiulian Tang, Guoqiang Zhou, Jun Shen
Pages: 234 - 245

Author(s): Xiangyu Li, Yonghong Hou, Pichao Wang, Zhimin Gao, Mingliang Xu, Wanqing Li
Pages: 246 - 252

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.