Friday, February 3, 2023

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 7, Issue 1, February 2023

Author(s): Yu-Dong Zhang, Juan Manuel Górriz, Yi Pan, Oscar Cordon
Pages: 2 - 4

Author(s): Xujing Yao, Ziquan Zhu, Cheng Kang, Shui-Hua Wang, Juan Manuel Gorriz, Yu-Dong Zhang
Pages: 5 - 14

Author(s): Hengxin Li, Xiaoshuang Shi, Xiaofeng Zhu, Shuihua Wang, Zheng Zhang
Pages: 15 - 25

Author(s): Ming Li, Yingying Fang, Zeyu Tang, Chibudom Onuorah, Jun Xia, Javier Del Ser, Simon Walsh, Guang Yang
Pages: 26 - 35

Author(s): Honghao Gao, Biao Luo, Ramón J. Durán Barroso, Walayat Hussain
Pages: 36 - 38

Author(s): Meng Yi, Peng Yang, Miaojiang Chen, Nguyen The Loc
Pages: 39 - 54

Author(s): Tingting Wang, Bingxian Lu, Wei Wang, Wei Wei, Xiaochen Yuan, Jianqing Li
Pages: 55 - 64

Author(s): Saber Abrazeh, Saeid-Reza Mohseni, Meisam Jahanshahi Zeitouni, Ahmad Parvaresh, Arman Fathollahi, Meysam Gheisarnejad, Mohammad-Hassan Khooban
Pages: 65 - 75

Author(s): Weihua Xu, Kehua Yuan, Wentao Li, Weiping Ding
Pages: 76 - 88

Author(s): Dylan G. Peterson, Thoshara Nawarathne, Henry Leung
Pages: 89 - 101

Author(s): Meysam Gheisarnejad, Ghazal Mirzavand, Reza Rouhi Ardeshiri, Björn Andresen, Mohammad Hassan Khooban
Pages: 102 - 110

Author(s): Zhongshi Shao, Weishi Shao, Dechang Pi
Pages: 111 - 127

Author(s): Sravya N, Priyanka, Shyam Lal, J Nalini, Chintala Sudhakar Reddy, Fabio Dell’Acqua
Pages: 128 - 139

Author(s): Manos Kirtas, Nikolaos Passalis, George Mourgias-Alexandris, George Dabos, Nikos Pleros, Anastasios Tefas
Pages: 140 - 149

Author(s): Adarsh Prasad Behera, Puja Rani, Shekhar Verma, Manish Kumar
Pages: 150 - 163

Author(s): Sumit Diware, Abhairaj Singh, Anteneh Gebregiorgis, Rajiv V. Joshi, Said Hamdioui, Rajendra Bishnoi
Pages: 164 - 177

Author(s): Ziqiang Li, Pengfei Xia, Rentuo Tao, Hongjing Niu, Bin Li
Pages: 178 - 189

Author(s): Amit Kumar, Ajay Pratap, Anil Kumar Singh
Pages: 190 - 199

Author(s): Sun Zhang, Chunyong Yin, Zhichao Yin
Pages: 200 - 209

Author(s): Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, 
Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li, Cuntai Guan
Pages: 210 - 221

Author(s): Guanghui Li, Jiahua Shen, Chenglong Dai, Jia Wu, Stefanie I. Becker
Pages: 222 - 236

Author(s): Hsun-Ping Hsieh, Bao-Hong Lai, Yu-Wen Chen, Yu-En Chang
Pages: 237 - 249

Author(s): Zichi Wang, Sheng Li, Xinpeng Zhang, Guorui Feng
Pages: 250 - 260

Author(s): Fengping An, Jianrong Wang
Pages: 261 - 270

Author(s): Huilin Zhang, Chen Gang, Chen Xu, Guoliang Gong, Huaxiang Lu
Pages: 271 - 277

Author(s): Huaqing Li, Enbing Su, Chengbo Wang, Jiawei Liu, Zuqing Zheng, Zheng Wang, Dawen Xia
Pages: 278 - 284

Author(s): Xun Shen, Tinghui Ouyang, Yahui Zhang, Xingguo Zhang
Pages: 285 - 290


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.