Friday, February 10, 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 2, February 2023

Author(s): Muhammet Deveci, Rosa M. Rodríguez, Dragan Pamucar, Madjid Tavana, Harish Garg
Pages: 355 - 355

Author(s): Yongchao Hou, Xiaofang Xia, Hui Li, Jiangtao Cui, Abbas Mardani
Pages: 356 - 369

Author(s): Hamed Kalantari, Aghdas Badiee, Amirhossein Dezhboro, Hasan Mohammadi, Erfan Babaee Tirkolaee
Pages: 370 - 379

Author(s): S. F. Ismael, A. H. Alias, A. A. Zaidan, B. B. Zaidan, H. A. Alsattar, Sarah Qahtan, O. S. Albahri, Mohammed Talal, A. H. Alamoodi, R. T. Mohammed
Pages: 380 - 393

Author(s): Qun Tu, Qianqian Zhang, Zhenji Zhang, Daqing Gong, Mincong Tang
Pages: 394 - 406

Author(s): Abhijit Saha, Vladimir Simic, Tapan Senapati, Svetlana Dabic-Miletic, Ali Ala
Pages: 407 - 420

Author(s): Dalin Zhang, Yi Xu, Yunjuan Peng, Chenyue Du, Nan Wang, Mincong Tang, Lingyun Lu, Jiqiang Liu
Pages: 421 - 433

Author(s): Jian-Peng Chang, Zhen-Song Chen, Zhu-Jun Wang, LeSheng Jin, Witold Pedrycz, Luis Martínez, Mirosław J. Skibniewski
Pages: 434 - 448

Author(s): Alhamzah Alnoor, A. A. Zaidan, Sarah Qahtan, Hassan A. Alsattar, R. T. Mohammed, K. W. Khaw, M. Alazab, Teh S. Yin, A. S. Albahri
Pages: 449 - 459

Author(s): Francisco J. Santos-Arteaga, Debora Di Caprio, Madjid Tavana, Emilio Cerdá Tena
Pages: 460 - 474

Author(s): Muhammet Deveci, Arunodaya Raj Mishra, Ilgin Gokasar, Pratibha Rani, Dragan Pamucar, Ender Özcan
Pages: 475 - 484

Author(s): Ying-Ming Wang, Xiao-Hong Pan, Shi-Fan He, Bapi Dutta, Diego García-Zamora, Luis Martínez
Pages: 485 - 499

Author(s): Ming Yang, Hongguang Ma, Xiang Li, Changjing Shang, Qiang Shen
Pages: 500 - 510

Author(s): Baofu Fang, Caiming Zheng, Hao Wang, Tingting Yu
Pages: 511 - 520

Author(s): Xiangyong Liu, Xuesong Sun, Wei Huang
Pages: 521 - 535

Author(s): Paweł Karczmarek, Łukasz Gałka, Adam Kiersztyn, Michał Dolecki, Krystyna Kiersztyn, Witold Pedrycz
Pages: 536 - 546

Author(s): Cui-Li Jin, Rui Wang, Qing-Guo Wang, Di Wu
Pages: 547 - 556

Author(s): Minyi Cai, Haodong Li, Zhanqing Guo, Shuisheng Lu
Pages: 557 - 570

Author(s): Usman Ahmed, Jerry Chun-Wei Lin, Gautam Srivastava
Pages: 571 - 581

Author(s): Xinwei Wang, Alexander Edward Ian Brownlee, Michal Weiszer, John R. Woodward, Mahdi Mahfouf, Jun Chen
Pages: 582 - 595

Author(s): Xiangyu Li, Chaojie Li, Fengji Luo, Guo Chen, Zhao Yang Dong, Tingwen Huang
Pages: 596 - 608

Author(s): Lazar Z. Velimirović, Aleksandar Janjić, Petar Vranić, Jelena D. Velimirović, Ivana Petkovski
Pages: 609 - 618

Author(s): Enes Eryarsoy, Hakki Nalcioglu, Huseyin Selcuk Kilic, Ahmet Selcuk Yalcin, Selim Zaim, Dursun Delen
Pages: 619 - 630

Author(s): Hao Xu, Dengxiu Yu, Shuai Sui, C. L. Philip Chen
Pages: 631 - 644

Author(s): Shiqin Ou, Zhenyuan Guo, Jun Wang
Pages: 645 - 659

Author(s): Zhengliang Zhai, Huaicheng Yan, Shiming Chen, Xisheng Zhan, Hongbing Zeng
Pages: 660 - 668

Author(s): Yaoyao Tan, Xiaojie Su, Zhenshan Bing, Xiaokui Yang, Alois Knoll
Pages: 669 - 681

Author(s): Jianan Yang, Yimin Zhu, Tong Wu, Lixian Zhang, Yang Shi
Pages: 682 - 691

Author(s): Yingxu Wang, Shiyuan Han, Jin Zhou, Long Chen, C. L. Philip Chen, Tong Zhang, Zhulin Liu, Lin Wang, Yuehui Chen
Pages: 692 - 706

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.