Friday, May 3, 2024

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 16, Issue 2, April 2024

Author(s): Junpei Zhong, Ran Dong, Soichiro Ikuno, Yanan Li, Chenguang Yang
Pages: 403 - 406

Author(s): Zhenyu Lu, Zhou Zhao, Tianqi Yue, Xu Zhu, Ning Wang
Pages: 407 - 415

Author(s): Ziwei Wang, Haolin Fei, Yanpei Huang, Quentin Rouxel, Bo Xiao, Zhibin Li, Etienne Burdet
Pages: 416 - 425

Author(s): Ran Cao, Long Cheng, Houcheng Li
Pages: 426 - 435

Author(s): Deqing Huang, Jingkang Xia, Chenjian Song, Xueyan Xing, Yanan Li
Pages: 436 - 447

Author(s): Wenrao Pang, Qing Gao, Yinan Zhao, Zhaojie Ju, Junjie Hu
Pages: 448 - 457

Author(s): Hao Gao, Xin Xu, Chao Yan, Yixing Lan, Kangxing Yao
Pages: 458 - 473

Author(s): Marieke van Otterdijk, Bruno Laeng, Diana Saplacan Lindblom, Jim Torresen
Pages: 474 - 484

Author(s): Matteo Priorelli, Federico Maggiore, Antonella Maselli, Francesco Donnarumma, Domenico Maisto, Francesco Mannella, Ivilin Peev Stoianov, Giovanni Pezzulo
Pages: 485 - 500

Author(s): Jianwei Zhang, Lei Zhang, Dong Li, Lituan Wang
Pages: 501 - 510

Author(s): Longsheng Wei, Hao Huang, Xuefu Yu
Pages: 511 - 520

Author(s): Xiuyu Huang, Kup-Sze Choi, Nan Zhou, Yuanpeng Zhang, Badong Chen, Witold Pedrycz
Pages: 521 - 533

Author(s): Heena Rathore, Yash Kumar Singhal, George Kodimattam Joseph
Pages: 534 - 543

Author(s): Hongze Sun, Wuque Cai, Baoxin Yang, Yan Cui, Yang Xia, Dezhong Yao, Daqing Guo
Pages: 544 - 558

Author(s): Wanyi Li, Wei Wei, Peng Wang
Pages: 559 - 569

Author(s): Yaoqi Bao, Yun Pan, Zhe Yang, Ruohong Huan
Pages: 570 - 583

Author(s): Lin Zhao, Haixing Dai, Zihao Wu, Zhenxiang Xiao, Lu Zhang, David Weizhong Liu, Xintao Hu, Xi Jiang, Sheng Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu
Pages: 584 - 594

Author(s): Saurabh Kumar, Aayushi Khajuria, Deepak Joshi
Pages: 595 - 605

Author(s): Qinyuan Ren, Wenxin Zhu, Jiawei Cao, Wenyu Liang
Pages: 606 - 617

Author(s): Weiping Wang, Shunqi Zhang, Zhen Wang, Xiong Luo, Ping Luan, Alexander Hramov, J├╝rgen Kurths, Chang He, Jianwu Li
Pages: 618 - 627

Author(s): Helmut Linde
Pages: 628 - 639

Author(s): Xuesi Li, Jingchen Li, Haobin Shi, Kao-Shing Hwang
Pages: 640 - 649

Author(s): Keyan Pan, Tiejia Jiang, Runze Zheng, Tianlei Wang, Feng Gao, Jiuwen Cao
Pages: 650 - 659

Author(s): Zhefei Cai, Rui Yang, Yingle Fan, Wei Wu
Pages: 660 - 670

Author(s): Jiayi Guan, Shangding Gu, Zhijun Li, Jing Hou, Yiqin Yang, Guang CHen, Changjun Jiang
Pages: 671 - 680

Author(s): Lei Wang, Yunzhou Zhang, Delong Zhu, Sonya Coleman, Dermot Kerr
Pages: 681 - 691

Author(s): Vibha Bhandari, Narendra D. Londhe, Ghanahshyam B. Kshirsagar
Pages: 692 - 705

Author(s): Shiwei Cheng, Jialing Wang, Jieming Tian, Anjie Zhu, Jing Fan
Pages: 706 - 719

Author(s): Xiaofeng Liu, Congyu Huang, Jie Li, Weiwei Wan, Chenguang Yang
Pages: 720 - 731

Author(s): Shadi Sartipi, Mastaneh Torkamani-Azar, Mujdat Cetin
Pages: 732 - 743

Author(s): Xiaona Wang, Jiahao Chen, Wei Wu
Pages: 744 - 756

Author(s): Sai Yang, Fan Liu, Shaoqiu Zheng, Ying Tan
Pages: 757 - 771

Author(s): Changhao Ding, Zhangjie Fu, Qi Yu, Fan Wang, Xianyi Chen
Pages: 772 - 781

Author(s): Yi-Li Tseng, Hong-Hsiang Liu, Yen-Nan Chiu, Chia-Hsin Lee, Wen-Che Tsai, Yang-Min Lin, Yi-Ling Chien
Pages: 782 - 793/

Author(s): Jinying Liu, Feier Xiong, Yue Zhou, Shukai Duan, Xiaofang Hu
Pages: 794 - 808


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.